[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]חידת חודש תשרי[/fusion_title] לקריה הנאמנה הרי היא נאמנה, אם אמונה (חפשו רמז בתמונה), וממונה על מינה, למנותם במניין בביתה הנאמן. אם לארבעה ואם לתנועה, שקדמה, ושפרה, ובמסגרת ההלכה. ותקום מתוך העדה, היא ואישה, לחבר בין אחים בשבת של אחווה. את שמה שינתה, על פי הצוואה, ותהי עתה שמה כצרתה של חנה.
uuu
מי הדמות שמסתתרת מאחורי החידה? בפתרון יש להתייחס לכל חלקי החידה.
פתרון ושם הזוכה יפרוסם בגיליון הבא.
פתרון החידה לחודש סיון רבי יצחק בדהב חידת חודש סיון
נכד לראשון, שגדל בבית אבי הראשון.
נולד בירושלם בד’ כסלו תר״ך, לאביו הרב ר׳ מיכאל,‬ ‬‬‬‬‬
‫מחכמי ירושלים. אמו היתה בת הראשון־לציון הגאון ר׳ יצחק קובו.‬ בהיותו בן שש אמו נפטרה ואביו שהיה שד”ר מזה ג’ שנים לא היה לגדלו, הועבר לבית קרובו הרב יוסף רפאל עוזיאל אבי הראשון לציון הרב ב”צ חי עוזיאל ושם היה עיקר גידולו. הרי”ר עוזיאל אף השיאו לבת הרב יהודה קואינקה.‬‬‬‬‬
בפרדסו נטע גנים מפרי ראשונים,
חיבר והוציא לאור ספרים רבים. הרבה מכתבי רבני ירושלים ובתוכם הראשנים לציון, הוציא בסדרת ספרים בשם הפרדס, בתוכם הספר גן ירושלים המתאר את כל תולדות הראשונים לציון וסדר השתלשלותם.
והשלים מלאכת המפורסם בשליחים.
אחת מגולות הכותרת של עבודתו הייתה השלמת ועידכון הספר “שם הגדולים” לחיד”א המפורסם בשדר”י ירושלים. לספרו הוא קרא “שם הגדולים הכללי”
“בודד כנזיר אלקים קדמון”,
תיאור עבודתו באוסף אשר בקיטונו,
בקי בכל חכמת ישראל עד להפליא וכל הידיעות מקופלות ושמורות בזכרונו. גם עתה, בהיותו קרוב לתשעים, הוא ממשיך ללמוד ולכתוב ואינו דומה כלל לכותב על ניר מחוק. הוא יושב באוהלו, בירושלים, בודד, סגור ומוקף ספרים, מבודד מכל העולם ושוקע במחשבה. באהל זה בלה את רוב ימיו וכאן יצר את מפעלי חייו. אחד הסופרים בדורנו כותב עליו: “בקיאותו בעניני ספרות וספרים מפליאה באמת. בהצטרך סופר או חוקר לדעת איזה פרט על מציאות כת”י וכיוצא, אז יזכרו את הרב באדהב ועמלו ופעלו וסבלו, ויבואו אליו לשאוב חומר ממנו…
בודד כנזיר אלהים קדמון יושב לו בישיבתו כל היום מוקף ערמות ספרים וצרורות של חבילות מכ”י… ובהתאמצות בלתי שכיחה מוציא הוא לפרקים לאור דבר מה מהם וכפוף לעבודת הקודש באין הרף, מעיין וכותב מעיין וכותב”. (תיאור ציורי מתוך אינצ’ לחלוצי הישוב)
ובפינת בית הכנסת מצוי זכרו.
מעבר הרב בזהב- בשכונת ימין משה מצויה סמטה קטנה, הנקראת על שם הרב יצחק בזהב (1859 – 1942). הסמטה שוכנת מצפון לבית הכנסת הספרדי. הרב בדהב , שמוצא משפחתו מיוון, היה מתושבי השכונה הוותיקים והתגורר בדירה צנועה ליד בית הכנסת, סמוך לקמרון שמצפונו. הוא היה ידוע כאספן וחוקר של כתבי-עת עתיקים מהמאה ה-13, לזכרו קראה העירייה את הסמטה על שמו.
הזוכה מבין פותרי החידה הוא משה בן ברוך.
0 0 vote
Article Rating