[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]חידת החודש- לחודש תמוז[/fusion_title] בשתיים מתוך הארבע הקימו מעון לרבם,
את תורתם קיבלו מאברהם,
“המלך” מירושלים,
קיבל מ”לב הכוכב” אשר לארץ עלה,
ו”השמש” תורתו שמע
מ”החזן” שירד מיפו באונייה.
מי הדמויות ומהם פועלם?
בין פותרי התשובה במלואה יוגרל ספר מחקרים של עיר דוד.
בחודש אייר זכינו לקבל תשובות יפות ומופרטות נשמח לקבל כך גם בהמשך, שוקי שומר מירושלים זכה באטלס כרטא לקברי צדיקים.
פתרון החידה לחודש אייר:
סמוך על שולחן חותנו- התחתן עם בתו של הרב הלל ליכטנשטיין – רבה של קולמייא והיה סמוך על שולחנו במשך כ- 10 שנים
בעמק עכור גזלו את אדמתו – בתרל”ח הצטרף למיסדי פתח-תקוה וקנה עשר חלקות על שם חותנו. זמן-מה ישב בפתח-תקוה עם המיסדים הראשונים ואחר כך חזר לירושלים לעשות תעמולה לחיזוק הישוב. אויביו הצליחו להשפיע על הרב הלל ליכטנשטיין, חותנו, שימסור את חלקות הקרקע בפתח-תקוה בתורת קרן קיימת להנהגת הכולל, וכך נושל ר’ עקיבא יוסף בגזילה מהקרקע שקנה. שנים רבות צעק חמס על הגזילה ואף התדיין עם הכולל לפני הרב הפרסבורגי, וזה אמנם פסק חלק לטובתו, אך גם חלק זה לא הוחזר לו, ואחרי מות חותנו ר’ הלל מכרו ממוני הכולל את כל הנחלה.
הסבא של שומרי ציון בשני אופנים- נטורי קרתא וגם הגנת הארץ. בראשית תרל”ג ראה שהגיע הזמן לצאת לפעולה גלויה. אז הדפיס בכסף שחסך מלחמו את הספר “חברה מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים”, בו הציע תכנית מדינית- כלכלית – ארגונית מפורטת לשם ארגון כל עם ישראל בגולה ובארץ למטרה אחת – להכין, ברישיון הממשלות, את החזרת עם ישראל לארצו ולחדש את חייו כקדם ברוח התורה כדי לקרב את הגאולה השלמה. התכנית הקיפה את כל ענפי החיים: גאולת קרקע, חקלאות, דיבור עברי, תעשיה, חינוך, שמירה, הגנה, עזרה הדדית, סידור העלייה, קבלת עולים ואיכסונם והדרכתם, ועוד. אפילו סגנון לבוש עברי רצה להנהיג לפי האפנה הקדומה. החוקר יעקב כץ אמר עליו: “עקיבא יוסף שלזינגר הוא גם הסבא של הציונות וגם הסבא של נטורי קרתא… אינני יודע מי מתגאה בו יותר, אבל שניהם לקחו יסודות מתורתו , או נאמר, אם לא לקחו – הרי לשניהם יש צדדים שהם קרובים לשיטתו”. מצד אחד – בין שורות הקנאים בנטורי קרתא נמנים צאצאיו ומצד שני הוא היה ממבשרי הציונות וקרא להקמת ארגון שמירה והגנה.
בשופרו הקיץ נרדמים – ביקש לחדש את תקיעת השופר בראש השנה שחל בשבת דבר שיצר סערה בירושלים.
את זכרו הנציחו פא”י בראשי תיבות- שם היישוב “בני עי”ש” הוא ראשי תיבות של שמו, הישוב הוקם בתמיכת פועלי אגודת ישראל.
בעל העגונות הזכירו בשמו המפורש- ש”י עגנון שמזכיר בסיפוריו דמויות ידועות ובדרך כלל לא מזכיר את שמן, מזכיר בספרו “תמול שלשום” את עי”ש ואת הצרות שעברו עליו במפורש בעמ’ 486.
0 0 vote
Article Rating