[fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=””]

אותר מקום קבורתו  ראב”ד לעדת המערבים בירושלים

[/fusion_title]

מאת: מרדכי מוטלה

במסגרת איתורי הקברים הנערכים בהר מזה שנים מספר, עומדים כמה מקומות שהאיתור בהם קשה מאד, בעיקר בגלל שלא נשארו ממצאים בשטח הקרוב. כך שהמיפוי – גם אם הוא מקיף וכולל – נותר ללא אחיזה בשטח, ללא נקודת ציון ברורה למיקום המיפוי.

אחד ממקומות אלו הוא מקום קבר ר’ משה מלכא – שנזכר לרוב בתיאורי מקום הקבורה של פנקסי פרנס, פעמים רבות בצירוף המינוח “באב ג’דיד” – השער החדש, הוא השער המכונה היום שער הרש”ש. כל זאת היה ידוע, אבל מיקום מדויק לקבורתו של הרב לא היה.

מעיון בדברי ימיו של הרב עולה דמותו של אדם מורם מעם, שמסר את עצמו לטובת עניי ארץ ישראל ולומדיה. הוא שימש כשד”ר העיר חברון, שד”ר כוללות הספרדים בירושלים, ולאחר מכן שד”ר לעדת המערבים.

יופיו החיצוני, עם חכמתו, צדקותו וענותנותו, גרמו להצלחתו המרובה. בכל מקום בו דרך קיבלוהו בכבוד, ושליחותו הצליחה מעל למשוער. ראשי וועד העדה הספרדית מכנים-כותבים עליו “ציר אמונים, ברוך מבנים, הדר הוא הרב המובהק, ואח לברק, זרע קודש שלם במידות ובדעות, אהוב למעלה ונחמד למטה כמוהר”ר משה מלכא יצ”ו, כי ידענו בגויה שלפני מלכים יתייצב, וה’ נתן חינו בעיני כל רואיו… ויהי משה איש מצליח באשר ה’ איתו”.

קטעי עיתונות היסטורית על הרב מלכא

קטעי עיתונות היסטורית על הרב מלכא

פעולות רבות ונשגבות, פעל ר’ משה בשליחותו, בין השאר בבניית בתי גבול אלמנה, ושאר מפעלים כמו “משגב לדך” ודומיו, שנבנו מפירות שליחותו בחו”ל.

נקיות כפיו וזהירותו בממון צוינו לתהילה במכתבו של ר’ עקיבא להערן מאמשטרדם. אך למרות זאת וחרף טובותיו המרובות, היו אנשים צרי עין שביקשו לתלות את כל בעיותיהם בר’ משה מלכא, וניסו להטיל בו דופי בענייני כספי העדה, אז יצאו להעיד עליו גדולי הדור כמו הראשון לציון ר’ אברהם אשכנזי, והראשון לציון ר’ רפאל מאיר פאניז’ל ועוד ועוד. הם תיארו משגב מעלותיו וצדקתו ויושרו, והזהירו לבל יהין איש להוציא דיבה רעה על ר’ משה. הראשל”צ ר’ משה אשכנזי כתב כל מי שידבר סרה על ידיד נפשו הרב כמוהר”מ מלכא הי”ו ולהוציא דבה עליו, הרי הוא מנודה ומוחרם מפי עליון, ומן השמים ינקמו את נקמתו.

בשנת תרנ”ב, לאחר פטירת ר’ יששכר אצראף, נבחר ר’ משה למלא מקומו בהנהגת העדה המערבית. שנות רבנותו היו מן הזמנים הקשים בתולדות העדה המערבית, שנחלקה לשתי מחנות, תוך שצד אחד מכפיש את ר’ משה בהאשמות נוראות. אז יצא לעזרתו הראשון לציון ר’ יעקב שאול אלישר וחכמי ורבני העדה הספרדית. אך ללא הועיל, אש המחלוקת לא שקטה.

ר’ משה מלכא, שנפשו נקעה מהמחלוקת והמדון, כרע תחתיו, במוצאי שבת כ”ד אב תר”ס לאחר ההבדלה אחזו השבץ, והוא נסתלק לבית עולמו.

כאמור, מקום קבורתו המדויק היה קשה מאד לאיתור, אך בס”ד, עם ר’ משה אקרמן הי”ו, על פי מספר תרשימים ותיאור על קבר האמור להיות קרוב לרגליו, יחד עם ממצאי קברים אחרים בשטח, וחשבונות רבים, אותר מקום קבורתו המדויק בס”ד.

בתזמון והשגחה נפלאה, נמצא גם תורם למצבתו. נוסח המצבה הורכב מהשבחים שנכתבו עליו במשך ימי חייו, ואי”ה בקרוב ממש תוקם המצבה על קברו של משה רעיא מהימנא. הגאון הקדוש ר’ משה מלכא זצ”ל.

כרטיס נפטר >>

0 0 vote
Article Rating