מסננים

שמואל לוינגר

By |2018-03-04T13:59:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש ירא וחרד על דבר ד רודף צדקה וחסד מסר נפשו על קביעות עתים לתורה ודבק בה מאד והקדיש כל עתותיו ללומדה שמואל בקראי שמו כה"ר שמואל הלוי בן הרבני המו"מ בתו"י ר' אהרן הלוי הי"ד לוינגר זצ"ל תלמיד בעל מעשה למלך יליד ק"ק וייצען יצ"ו ושם אמו עלקע ע"ה זלה"ה נפ' כ"ח שבט תשמ"ו תנצב"ה יזכרו קדושי משפחתינו אחיו ואחיותיו ר' יצחק אשתו ומשפ' הב' בנציון, הב' מנחם מרת הינדל בעלה ומשפ' פראדל, זלדה חנה, ויטל הי"ד

אברהם סלומון

By |2018-03-14T14:03:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פה נטמן עד בא משיח צדקנו "האבא אברהם" בן ירושלם מראשני מחדשיה ראשון טוחניה, חלוץ ובונה איש עבודה, חולם ומאמין טהור הליכות, תם וישר הצדיק הענו והצנוע ר' אברהם סלומון זצ"ל בעלה של הצדקת יהודית ע"ה בן ר' מרדכי ואסתר דבורה זצ"ל דור חמישי בירושלים לרבי שלמה זלמן צורף זצ"ל בונה החורבה ומחדש הישוב ניסן תרנ"ב - י"ב אדר א' תשמ"א תנצב"ה

שרה שטיינר

By |2018-02-09T08:43:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"ט אשת חיל צנועה וחשובה שהגיעה לגבורות בחייה רק טוב וחסד גמלה כל ימיה כי כל חפצה היה לעשות צדקה להוריה הזקנים היתה בת מסורה דאגה לבעלה באהבה עמוקה את בניה גידלה בדרכי התורה והיראה וגם בקרוביה היתומים כאם טיפלה ה"ה מרת שרה בת ר' יואל הלוי פעלנער ע"ה אשת ר' אליהו בן יצחק שטיינר ז"ל נולדה בדויטש קרונה כ"א אדר תרנ"ח לפ"ק ונפטרה בש"ט בלונדון ל' אדר א' תשל"ח לפ"ק לדאבון נפש בניה בתה .. משפחתה ומכיריה תנצב"ה

משה גולדשמיד

By |2018-02-05T10:42:08+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר בעל צדקה וחסד אוהב ישראל ומאיר פנים מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מליובאוויטש הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה משה גולדשמיד ז"ל בהרה"ח מו"ה יצחק ז"ל שו"ב מעיר המלך יקטרינוסלב מקורב לבית רבי הגאון החסיד המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן נ"ע אביו של כ"ק אדמו"ר נולד בדנייפר.רובסק ט' כסלו ה'תרפ"ז נלב"ע עש"ק פר' אמור ב' אייר ת"צ שבת"ת ה'תשע"א תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט