קברי צדיקים לחודש סיון

מסננים

עזרא הררי רפול

By |2019-05-21T09:56:21+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו זרע קדושים עלה מארץ נדר נדר ועמד בפרץ רועה נאמן ואב רחמן ביום עלותו לציון ש תרי'ס קרן עדתו הרים יסד ישיבת אהל סוער אשר העמידה חכמים ובתי ת"ת לתשב"ר וחברות קימת חצות רבות עשה לטובת החכמים והתלמידים עניים אלמנות ויתומים ירא את ה' מנעוריו ורבים השיב במוסריו הרב החסיד המקובל ר' עזרא הררי רפול ז'ל בן סנבול נ'ע יום י סיון ש' צרו"ת ת'נ'צ'ב'ה

הרב נפתלי הירץ הלוי, רב יפו והמושבות

By |2018-02-05T23:14:30+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון במר תבכה על גניזת ס"ת הרב הגאון הצדיק א'בד הע'יה'ק יפו והמושבות ת'ו: שמן תורק שמו מו'ה נפתלי הירץ בהרב הדרשן מו'ה ארי' ליב הלוי מביאליסטאק אוצר מלא תורה ויראה כל המדות חמודות מסובל ביסורים יגע מעודו בכל כחו על התורה: והוציא לאור תעלומה סידור ה'גר'א עם ביאורו ועוד הרבה ספרים: ומסר נפשו להעמיד ישוב המושבות על דרך התורה בשנת היובל לימי הייושב לאחזתו עלתה נשמתו הטהורה לשמים בקריאתו בפיו פסוק שמע ישראל בדבקות: יום ה' י'ד סיון ב'ס'ת'ר' ב'ע'ה'ק' ירושלם ויעמוד לגורלו לרץ הימין ת'נ'צ'ב'ה'

הראשון לציון הרב יעקב מאיר

By |2018-06-11T09:27:39+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא ויקירא ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה בכי נהרות קבעוה לדורות אל הלקח ארון האלקים גדול אדוננו מהולל ורב ציון כל הדרה רבן של כל בני הגולה משיירי כנסת הגדולה גדול העצה והתבונה אביר הרועים מנהיג ורב אהוב וחביב על שרים ורוזנים ובפני מלכים יתיצב עטור תפארת ומפעלי חסד ושמו הטוב הולך לפניו עמד בפרץ ירושלים ובשלוניקי עיר ואם בישראל נהל את עדתו בגאון בפרט במלחמת העולם תרע"ד ציון קרית מועדנו נהפך לאבל מהולנו נפלה עטרת ראשנו מורנו ורבנו ראשון לציון וראש הרבנים בארץ ישראל כמ'הר'ר יעקב מאיר ז'צוק'ל בן ריינה והיתה מנוחתו כבוד ביום שב'ק ט' לחדש סיון תרצ'ט מוכתר בכתר תורה כתרי כהונה גדולה וכתר שם טוב עולה עליהם יתומים היינו ואין אב מושיע ורב ת'נצ'בה'

הרב יצחק יעקב ווייס

By |2018-02-11T12:46:44+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פה חלקת מחוקק ספון עטרת תפארת ישראל פאר הדור והדרו גאון ישראל וקדושו שר התורה והיראה מנורה הטהורה תל תלפיות האיר עיני ישראל באלפי תשובותיו אביר הרועים שהעמיד רבנים להוראה ולכסאות משפט. יסד מקוואות ושקד על טהרתן של ישראל ותקנת עגונות פטרונן של נצרכים עמוד צלותהון דישראל גדר גדר ועמד בפרץ על קדושת ירושלים וחינוך הטהור צדיק חסיד ועניו אבוהון ורבן של ישראל כקש"ת מרן רבינו יצחק יעקב ווייס זצוקללה"ה בן הגה"ח רבי יוסף יהודה זצ"ל בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק י' חלקים וספר מנחת יצחק עה"ת ועוד בכתובים מרא דארעא ישראל רב ואב"ד לכל מקהלות אשכנזים פעיה"ק ירושלם ת"ו שפט את ישראל בששים שנה בעיר גראסווארדיין ובעיר מאנטשעסטער יע"א ומשם ארי עלה לכהן פאר פה קרתא דשופרייא תורה תורה חגרי שק ואבל יחיד עשי לך ירושלם עיר הקודש על סילוקו של צדיק כשריפת בית אלקינו מי יפרק הויות ומי יגלה מסתורים מי יברר ספקות ויענה דבר ה' לשואלים מי יפענח צפוניך וירפא לבות שבורים מי יגדור גדר וילחום מלחמתך בשערים ומי יחמול עליך ירושלים לשאול לשלום לך וליישר הדורים כי אבד כלי מלחמה ונפלו גבורים יצאה נשמתו בקדושה וטהרה ד' לסדק ויהי בנסע הארון י"א סיון תשמ"ט לפ"ק תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט