נקברו ב כט לחודש אייר

מסננים

אליהו דוד סלוטקי

By |2018-02-09T06:51:30+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האי גברא רבא מרביץ תורה ברבים גריס באורייתא תדירא הרה"ג המקובל מוהר"ר אליהו דוד סלוטקי זצ"ל בהרה"ג המקובל רבי אהרן אברהם זצ"ל מחבר ספרי "יד אליהו" "אדרת אליהו" - "חסדי דוד" נלב"ע כ"ט אייר תש"מ תנצב"ה

בילא ברכה רבינוביץ

By |2017-01-04T15:45:55+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה כשרה יראת ה' היא אוצרה טובת לב ואצילת המדות צנועה במעשיה והאמת נר לרגליה גזע קודש מחצבתה הרבנית הצדקנית בילא ברכה רבינוביץ ע"ה בת הגאון החסיד רבי אברהם משה באב"ד זצללה"ה אבדק"ק סונדרלנד אשת יבלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א מביאלא אב"ד דק"ק לוגאנא אשת חיל עטרת בעלה עזרתו במסירות בכל פעולותיו אחוזה בהוד תפארת אבותי' גדולי הדורות בחכמת נשים בנתה ביתה ובתבונה כוננה הקריבה עצמה לגדל יו"ח שיחי' בדרך אבות בתום אמונתה ובטחונה היתה למופת כל אורחותיה בתום ויושר ענוה ופשטות רוח הבריות נוחה הימנה ובנועם הליכותיה ועדינות נפשה קרבתן לתורה ולערכי הטהרה ובטוהר מדותיה ורוב תבונתה עודדה קרובים ורחוקים מזוככת ביסורים יצאה נשמתה בשם טוב בשני בשבת כ"ט אייר תשנ"ה תנצב"ה

מרדכי שמואל קרול

By |2017-01-02T14:19:47+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש חיה הרב הגאון איש חי ורב פעלים ר' מרדכי שמואל זצ"ל בהר"ר ישראל דוב זצ"ל קרול שימש ברבנות בק"ק זורביץ נובוגרודסברסק במדינת רוסיא ובכפר חסידים באה"ק נפטר ער"ח סיון תש"ה לפק תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט