נקברו ב יב לחודש אלול

מסננים

שרה גרינפלד Sara Greenfield

By |2017-02-02T16:23:19+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו הצדקת יראת ד' טהורה האשה החשובה מהוללה לשם ולתפארה בכל מידה טובה מעוטרה מרת שרה ע"ה בת הרה"ח מוהר"ר ר' ישראל ז"ל אשת א"א הרה"ח מוהר"ר יהושע העשיל גרינפלד ז"ל ותמת שרה ביום י"ב אלול תשמ"ג בקרית אתא ת"ו שלחה ידיה לאביון וכפה לעני פרשה רבות נפשות הצילה בימי מצוקה ומשיסה השיאה יתומים ויתומות וכאם עליה חסה תנצבה

רפאל חיים גאלדמן

By |2018-02-09T03:03:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדננו אבינו אורנו ורבנו הגאון הגדול הצדיק מגדולי ירושלם מרן רבי רפאל חיים גאלדמן זצללה"ה בן הרב הגאון רבי עזריא-ל אהרן ידלר זצ"ל וחתן הרה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל מ"מ דירושת"ו תלמיד מובהק להגה"ח רבי זרח ברוורמן זצוק"ל למד ולימד שמר עשה וקיים תורה ומצוות צדקה וחסד ביגיעה עצומה בעמק תבונה ובהידור נפלא תוך יסורים רבים וגלות נלב"ע י"ב אלול תשכ"ח תנצב"ה

יהושע צבי מיכל שפירא

By |2018-02-05T21:26:38+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

הברון הרה וילדה וירושלם גידלה שעשועי' אוי נא לה אמרה כי אבדה כלי חמדתה פ"ס איש קדוש וטהור חסיד ועניו משים לילות כימים בנגלות וסתרי יח במסירות נפש, העמיד תלמידים הרבה, ורבים השיב מעון כל דרכיו בהצנע ומעולם לא קיבל שום שררה ה"ה הגאון המובהק האמיץ בעמקי הלכה ציס"ע תפארת דארעא קדישא כקשת" מוהר"ר יהושע צבי מיכל זצוק"ל: בהרה"ח מו"ה יעקב קאפיל שפירא ז"ל תלמיד מובהק להגאון האדיר מרנא בעל הזית רענן ות"י זצוק"ל עלה בסערה השמימה יב רחמים תרסו לפק ת"נ"צ"ב"ה"

חיה מרים אדלר

By |2018-02-05T16:27:23+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

אשה יראת ה' היא תתהלל פ"נ מרת חיה מרים ע"ה בת הרה"צ רבי משה זצ"ל ואמה הרבנית ברכה עלקה ע"ה אדלר נכדת רבותינו הקדושים מקרלין, ליז'ענסק, ניקלשבורג, פרנקפורט, לובלין, פשיסחא, לעלוב, אפטא, בעלזא, פשעוורסק, חעלם, יערוסלאב, דאמבראווא ולמעלה בקודש זי"ע נפטרה בשם טוב י"ב אלול תשס"ו ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט