נקברו ב ח לחודש שבט

מסננים

יצחק סאלאמאן

By |2018-02-05T10:00:31+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב יצחק בן הרב מאיר ישעיה ז"ל סאלאמאן יליד ירושלים שימש שישים שנה ברבנות בארה"ב איש ישר צנוע בדרכיו פעל חסד וצדקה זכה להקים דורות של תורה ויראת שמים מסר נפשו לתורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל נפטר בירושלים בשיבה טובה ח' שבט תשס"ב תנצב"ה

זיסל ברקוביץ

By |2018-02-09T08:54:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פה נטמנה אשה חשובה ונכבדה יראת ה' מרת זיסל ע"ה בת ר' אברהם הי"ד פריזנט אשת הרבני אברהם יהושע נ"י ברקוביטש זכר אשת חיל לברכה ידיה לצדקה וגמ"ח ערכה סלקה נשמתה לגבהי המערכה לא יסולא בפז ערכה נפ' ונק' ח' שבט תשד"ם תנצב"ה יוחקו פה לזכר עולם אביה אברהם בן אלימלך אמה שרה חנה בת גרשון חיים אחיותיה בתיה וחיה רייזל אחיה - גרשון חיים, יוסף, ויהודה הי"ד

פעריל שטיינברג

By |2018-02-09T08:17:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצנועה מרת פעריל ע"ה שטיינברג אשת הר"ר חיים יוסף שטיינברג שליט"א בת הר"ר אהרון אליהו אייכלער ז"ל נפטרה ביום ח' שבט תשס"ח בשם טוב ובשיבה טובה תנצב"ה

לא ידוע לא ידוע

By |2018-02-09T04:51:06+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

בה מרת לב על מות בכור הבנים דוי נשאר בעלה בן שמנים נהי ירימו בניה ממרחקים בת כבוד רבנים נוחם שחקים אשת הרב יוסף לואל חיים מנוחתה כבוד במרום שמים נפטרה בת עה שנים ביום ח שבט תר"ץ

מכלוף אביחצירא

By |2018-07-16T12:38:56+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מצבת קבורת פנת יקרת מורנו ורבנו הרב הגאון כמוהר"ר מכלוף אביחצירא זצוקללה"ה הראב"ד מקודש בעיר מראקש במרוקו בן לאו"צ הרה"ג הדומ"ץ כמוהר"ר אליהו זצ"ל בן לאו"צ הרה"ג הדומ"ץ כמוהר"ר אהרן זצ"ל בנו של ציס"ע המקובל האלהי המלוב"ן הגאון [...]

שלום שכנא לא ידוע

By |2018-02-08T07:58:50+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ שליט במסורה להגיה אורה ולישר הדורים מכשלות להרים שמש חכמתו כצאת בגבורתו נהרה הופיע אמרים הביע בחבורו היקר נצרות הקר נפלאות גלה פעולתו לתהלה תנובותיו נעימים לפניו לעולמים ינחוהו מרוים ה'ה כ' א'א מו'ר הרב המופלג בתורה ויראה הצדיק הישיש המפורסם לשם מו'ה שלום שכנא ב'מ נפתלי זצ'ל וינ'ב ליל ו" ה" לח'ו שבט בש' ת'ע'ל'ו'מ'י' ה'ח'כ'מ'ה' תרלד לפק סודי מסורה וטעמה מייבא יגיד עצה ומזמה תנצבה

לידיסייא אלעלוף

By |2018-02-05T22:31:05+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מצבת יונה תמה כה גניזה וספינה האשה הכבודה והצנועה לכה וענוגה בת יט שנה נפש טהורה מרת לידיסייא אלעלוף ז'ל מעיר המהוללה פאסי ע'ה נלבע ביום עש' ח' שבט ש' תרנד יצאה נשמתה הטהורה ובצרור החיים צרורה

נפתלי לייב ליפשיץ

By |2018-02-05T13:58:11+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ מזקני ירושלם שחנן את עיר הקודש למעלה משבעים שנה חכם וישר רבי נפתלי לייב ז"ל בן רבי אברהם עזריאל ז"ל ליפשיץ נולד בפינסק ט' אדר תרכ"ג נפטר בירושלם ח' שבט תש"ז ת'נ'צ'ב'ה

משה אדלר

By |2019-06-12T15:53:40+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה' רבימשה אדלר זצ"ל בן הרה"צ רבי יוסף יהושע אהרן זצ"ל ואמו הרבנית שרה פינקיל ע"ה ממשיך פאר אבותיו הקדושים תגן עליו זכותם רבותינו מלעלוב -ירושלם הנועם אלימלך מליזענסק מהר"ש מניקלשבורג, הפלאה החוזה מלובלין, מהר"מ מאפטא היהודי הקדוש מפשיסחא מהר"ש מבעלז, מהר"מ מפשעורסק מהר"ש מיערוסלב מהר"נ מחעלעם מהרמד מדאמבראווא ועוד גו"צ ולמעלה בקודש זי"ע נתבקש לישיבה של מעלה ביום ח' שבט ה'תשנ"ב תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט