נקברו ב ו לחודש אלול

מסננים

רבקה אבילא

By |2018-02-09T07:53:59+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

המצבה הזאת עדות ואמנה כי אשת חיל תחתיה נטמנה ביסורין קשים היתה מעונה רבת המעלות ידיה אמונה האשה יראת ה' מ' רבקה די אבילא נ'ע נ'לבע'ה יום ו' אלול ש' התרפ'ג תנצ'בה

שרה ברמן

By |2018-02-08T10:07:59+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה המצוינה העדינה נפש היקרה בעלת צדקה וחסד מרת שרה נ'ע בת הרב ר' ארי' ליב הכהן לבית השכל ז"ל אשת הר' יהושע ברמן היו מתושבי עיה"ק יותר מיובל שנים והקימה בית ישרים יבורך נפטרה בשם טוב ביום ו' אלול תרפ"ט תנצב"ה

שרה ברמן

By |2018-02-05T18:48:26+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה המצוינה העדינה נפש היקרה בעלת צדקה וחסד מרת שרה נ'ע בת הרב ר' ארי' ליב הכהן לבית השבל ז'ל אשת ה'ר יהושע ברמן הי'ו מתושבי עיה'ק יותר מיובל שנים והקימה בית ישרים יבורך נפטרה בשם טוב ביום ו אלול תרפט תנצבה

מרדכי אלימלך אייכלר

By |2018-02-09T09:53:29+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"ט איש החסד ענוותן ושפל ברך איש האשכולות אהוב על הבריות ירא וחרד לדבר ה' ומצוותיו הרה"ח ר' מרדכי אלימלך ז"ל בן הרה"צ ר' צבי ארי' ז"ל אייכלר נו"נ בשם טוב ו' אלול תשנ"ט תנצב"ה

רחל פוגל

By |2018-02-09T01:23:57+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מרת רחל פוגל ע"ה אשת חבר הרה"ח המפואר כמוהר"ר נפתלי הירץ ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ בת הרה"ח הנודע כמוהר"ר בן ציון איינהורן ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ ולחוביץ - ירושלים פיה פתחה בחכמה בהעברת והשרשת אהבת תורה וחסידות אמונה מוצקה ובטחון לצאצאיה כשתורת חסד על לשונה נלב"ע בשם טוב ו' אלול תשס"ב ת.נ.צ.ב.ה.

יהודא ארי’ לעוויטאס

By |2018-02-08T10:57:24+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מ'ק אשר כרה לו בחייו ה'ה איש נכבד ויקר רוח נדיב לב ועושה חסד: מו'ה יהודא ארי' במהו'ה חיים לעוויטאס שהי' שו'ב בק'ק בירמיגאן במדינת אינגלנד: ולעת זקנותו עלה לירושלם עה'ק: נלבע ו אלול תרמח תנצבה

יצחק ווייט

By |2018-02-08T09:03:41+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פה קבור האיש היקר באדם טוב ומיטיב איש החסד והרחמים סמל האהבה הצניעות והמסירות ר' יצחק ב"ר יואל אברהם ז'ל גוע וימת בודד במרחקים נולד בפלדלפיה שנת תרל"ו נלב"ע בוינה ו' אלול תרפ"ד תנצב'ה

שלמה מאיו

By |2018-02-07T20:43:28+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

שיר השירים אשר משלמה מ'ק איש ירא ה' גומל חסדים חונן דלים מחזיק ביד לומדי תורה ישר ונאמן המתחסד עם קונו הישיש ונכבד כה'ר שלמה ה'מכ'ו מירקאדו די מאיו ן' תמר בן אליעזר נ'ע תושר בוקרישט מ'ך יום ו' לח' רחמים ש' ה'ת'ר'כ'ח' ליצ'י תנצבה

יוסף רפאל חיים משה

By |2017-01-29T17:13:40+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ האיש היקר האדם העסקן הצבורי אוהב התורה ולומדיה אהוב לשמים ורצוי לבריות משכים ומעריב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות יוסף רפאל חיים משה נלבע יום ו' אלול הת'רצ'א תנ'צב'ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט