נקברו ב ה לחודש ניסן

מסננים

דוד ראזענפעלד

By |2018-02-05T21:29:51+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ איש החסיד תם וישר מרבה להיטיב עם יתומים עזובים גדלם בביתו לתו'ע מו'ה דוד ב'ר משה צבי ראזענפעלד זצ'ל מפילפעש אונגאר.. נלבע ה' ניסן תרסז תנצבה

מרדכי לוינגר

By |2018-02-05T13:12:37+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר וירא ה' אוהב תורה ומצות ורודף צדקה וחסד מוהר"ר מרדכי ב"כ ר' אהרן הלוי ז"ל ושם אמו הצדקת עלקא ע"ה לוינגר מילידי ק"ק ווייצען יצ"ו זכה להאריך ימים וללכת בדרכי ה' כל ימי חייו ולהיות דבוק בגדולים וצדיקים ובפרט רבו הגאון הקדוש בעל מעשי למלך זי"ע שבק חיים לכל ישראל ביום ה' ניסן תשנ"ח לפ"ק תנצב"ה לזכרון הקדושים שנהרגו בשואה עקד"ה אביו הר"ר אהרן ב"ר מרדכי הלוי י"ט תמוז תש"ד אחיו ואחיותיו הינדל ובעלה מו"ה שלמה דוב וילדיהם פיגלא, דוד יהושע, עלקא, יצחק וזו' חיה בת ר' מרדכי שמואל ומשפ' פראדל. זעלדא חנה. יטל. בנציון. מנחם מענדל ה' ינקום דמם

ישראל שמעון קסטילניץ

By |2018-02-05T06:06:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

הרב החסיד ר' ישראל שמעון בהרה"ח ר' יצחק מתתיהו ז"ל קסטילניץ היה מקושר והסתופף בצל רבוה"ק מסלונים ובמיוחד למרן בעל בית אברהם זיע"א נכד הרה"צ רבי יהודה לייב מסלונים זצ"ל נפ' ה' ניסן תשנ"א תנצב"ה

יעקב ברקוביץ

By |2018-02-08T18:10:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר וירא אלוקים תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה ברבים אשר משאו ומתנו באמונה וביושר מהור"ר ר' יעקב ברקוביץ בן הר"ר מנחם זצ"ל ממיהאלאביץ יהללוהו בשערים בהלכה מצויינים עניו וחסיד כל דרכיו מתוקנים קול דברו בתורה ויראת שמים בניו ובנותיו להדריכם בדרך החיים נלב"ע ביום ה' ניסן תש"ה ועצמותיו הועלו ונטמנו פה עיה"ק ת"ו כ"ו אלול תשל"א תנצבה זכרון נצח לבניו ר' שמואל ואשת ומרת רבקה בת ר' אייזיק וילדיהם ר' ישעיהו משה ואשתו מ' טויבה לאה בת ר' אהרון וילדיהם הב' אברהם יוסף ובתו מרת חוה וילדיה הי"ד

אסתר פרימט ניימאנן

By |2018-02-09T08:44:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשת חיל אשה חשובה כשרה וצנועה עטרת בעלה ותפארת משפחתה המהוללה כבודה בת מלך פנימה מרת אסתר פרימט ע"ה בת מוה"ר מרדכי דוד רובין ז"ל אשת המנוח מוה"ר שאול ניימאנן אשה מסורה ואהובה לבעלה וצאצאיה סבתא בביתא סימא בביתא תומת ישרים הנחה בכל מפעליה הכבירים רוח החיים בהליכות ביתה בנתה בנעימים פיה פתחה בחכמה ותןרת חסד על לשונה רבות בנות עשו חיל והיא עלתה על כלנה יו"ח טפחה גדלה וחנכה לתורה ולתעודה מרה מבכים אחריה בנים נינים ונכדים טוב שמה וזכרה לא ימיש מהם לעולמים נפטרה בש"ט ה' ניסן תשלו בוינה והובאה לקבורה בארה"ק ז' ניסן תנצב"ה וש"א מרים דבורה

חיים שלמה קליצקי

By |2018-02-08T23:57:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הד"ר הח' ר' חיים שלמה ב"ר ראובן ע"ה קליצקי עבד ה' מנעוריו אהב את הבריות כמצוות ומעשים טובים עסק כל ימיו תורת ה' בפיו לילות וימים הדריך בדרך ה' בני ביתו נפטר בפאריש ה' ניסן התשי"ד הועבר לארצינו הקדושה ע"י בנו בנותיו וחתניו הי"ו ט"ז אייר תשמ"א תנצב"ה

דוד וועבר

By |2018-02-05T21:08:25+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש טהורה בשנות יסורים מזוקקה הרה"ג החסיד ב'נש'ק וחתן תרשישים איש חי רב פעלים מו'ה דוד וועבר בהגאון הצדיק הרמ'א הרב מאדא זצ'ל נלב'ע ה ניסן תר'ץ תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט