נקברו ב ג לחודש אדר

מסננים

אברהם בנימין בערגמאן

By |2018-02-08T22:22:04+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש מצוין מילדי ציון היקרים מופלג בתורה ויראת שמים ענוותן ושפל ברך וגרים באוייתא תדירא במוה"ר אברהם בנימין הן מוה"ר יאודה בערגמאן נ"ע שלשלת היוחסין עד רא"י הק' דמבית דוד קאתי נולד בציון וחי בה כל ימיו במספר ימיך אמלא בתורה ועבודה וגמ"ח ונלב"ע ג' אדר תרצ"ב תנצב"ה

הינדא איינהארן

By |2018-02-05T23:14:01+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה והחסודה הינדא בת ר' אברהם הכהן טריוואש אלמנתו של ר' יהודה ליב ב"ר מנחם מענדיל איינהארן שנפטר כ"ג כסלו התרס"ב בק"ק מינסק נפטרה בתל אביב ג' אדר התרצ"ט ועלתה למנוחתה להר הזיתים למחרתו ד' אדר התרצ"ט תנצב"ה

שרה שחר

By |2018-02-05T14:52:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ שרה שחר בת ר' אריה לייב לבית הורביץ בת-ירושלים המופלאה נפטרה ביום ג' אדר תשנ"ד בשנת צ"ד לחייה תנצב"ה

רייזיל יעקבסון

By |2018-02-05T09:49:27+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו היקרה מרת רייזיל יעקבסון ע"ה בת ר' אשר לעמיל ז"ל אלמנת ר' שלום ז"ל "מנשים באוהל תבורך" "כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון" נלב"ע בעש"ק ג' אדר תשנ"ו תנצב"ה

יצחק יהודא ברנדנר Itzchak Yehuda Brander

By |2017-02-02T18:40:57+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב הגדול בתורה ויראה מפואר בצדקה וחסד ר' יצחק יהודא בהרב אברהם ברנדנר ז"ל מעיר איהומען פלך מינסק רוסיא נין ונכד להגאון האמתי החוקר האלקי ציס"ע כקש"ת הרב ר' מנשב מאילייא זללה"ה מח"ס אלפי מנשה נפטר יום א' ג' אדר בשנת תש"א לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'

אסתר פייגל לייבוביץ

By |2018-02-05T07:32:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה והצדקת אשת חיל רבת פעלים לתורה וחסד מרת אסתר פייגל ע"ה לייבוביץ בת הרה"ח רבי ישראל רבינוביץ זצ"ל אשת הרה"ג ר' יצחק ברוך ז"ל מיסדת ונשיאת "קרן התורה ציון דוב בער" בברוקלין נ.י. להחזקתה ופיתוחה של הישיבה הגדולה ות"ת מאה שערים פעלה ועמלה שלא עמלק"פ מתוך חיי צער במסי"נ מופלאה ונשאה בעול למעלה מששים שנה בגידול עדרים לתורה זכתה לראות דורות ישרים ת"ח יר"ש גידולי ת"ת וישיבת מאה שערים נלב"ע ג' אדר תשמ"ח תנצב"ה

זלמן שאג

By |2018-02-07T21:56:46+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ איש ירא וחרד לדבר ה' צדיק מופלג בר אורין ובר אבהן ה"ה הרב מוה'רר זלמן בן להרה'ג מו'ה דוד יוילוס זצ'ל ונכדו של רב האי גאון מוה'רר אברהם שאג זללהה אבד'קק קאבערסראדן נולד ואו אדר תר'יח בן שנים נעלתה נשמתו למרומים .. ש"ק ג אדר שנת תרע תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט